OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Naše společnost si je vědoma ochrany osobních údajů a proto uvádíme kompletní znění:
PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
(EU) 2016/679 O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A
POUČENÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ (DÁLE JEN "GDPR")

 1. Základní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
  fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen:
  "GDPR") je RetroSmalt, s.r.o. IČ 01811061, se sídlem U Trojice 36, 38101 Český Krumlov (dále jen:
  "správce"). Níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracování a ochraně vašich osobních údajů ze
  strany správce.
  2. Kontaktní údaje správce jsou:
  Adresa: RetroSmalt s.r.o., U Trojice 36, 38101 Č.Krumlov
  Email: info@retrosmalt.cz
  Telefon: +420 606536763
  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;
  identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména
  odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo
  na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
  společenské identity této fyzické osoby.
  II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě
  plnění Vaší objednávky (uzavírání kupní smlouvy) přes obchodní portál www.eshop.retrosmalt.cz
  nebo retrosmalt.cz
  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních
sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání
obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce
zboží nebo služby.
• komunikaci s vámi a správu našeho smluvního vztahu včetně ověřování Vašich pokynů;
• analýzu, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům
• řešení Vašich stížností
• předložení důkazů v případě možného nebo probíhajícího sporu s Vámi

2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a
správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení
objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro
uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany
správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
IV. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

• Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• zajišťující služby provozování e-shopu (prestashop) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

• zajišťující marketingové služby.
• orgánům, kterým máme povinnost poskytovat osobní údaje, včetně policie, soudů a orgánů činných v trestním řízení
• poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují služby související s naší činností, včetně těch, kteří pro nás zajišťují expedici a dopravu zboží, tisk a doručování písemností, hosting, marketing, účetnictví, realizaci plateb a správu dat
• Vaše osobní údaje mohou být přenášeny v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen"EHP"), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika.
VI. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce
uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů (Jak chráníme vaše osobní údaje?)
Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování.
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Doplňující informace
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající (správce) povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Potřebujete další pomoc?
Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na odpovědnou osobu RetroSmalt s.r.o. pro oblast ochrany osobních údajů, a to elektronicky na adrese: info @retrosmalt.cz nebo písemně na RetroSmalt s.r.o, U Trojice 36, 38101
Č.Krumlov

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 19.5.2018.